תנאי שימוש באתר קריפטוניקס

תנאי שימוש באתר קריפטוניקס (Cryptonix)

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  • האתר cryptonix.co.il (להלן גם: “השירות“) מופעלים על-ידי –Cryptonix (להלן: “–Cryptonix“), המנוהלת על-ידי איי.פי מחשבים בע”מ, ובמסגרתו ניתן לקבל תוכן, חדשות בתחום  טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות קריפטו, (להלן: “השירותים“).
  • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 2. התכנים שבאתר
  • האתר מציע תכני מידע, חדשות בתחום טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, כולל סיקור מטבעות קריפטו,  (להלן: “התכנים“).
  • התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
  • המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן אספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע לשותפים בתצורת affiliate, וכן מידע כללי לציבור הרחב.
  • המידע המסופק באמצעות השירות, אינו מהווה יעוץ השקעות ואינו כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי, על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
  • מנהלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על עדכנותם, איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק, עדכני או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), משכך, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר ל-Cryptonix מידע הנדרש לה עבור מתן שירותיה, ובכלל זה מידע אישי בסיסי כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך ל-Cryptonix את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה עבורו.
  • ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מידע חדשותי, שערי מטבע וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • Cryptonix אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. Cryptonix רשאית לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.
 3. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בהם, הינם רכושה הבלעדי של Cryptonix ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לשירות או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת השירות ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של Cryptonix מראש ובכתב.
  • יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח ל-Cryptonix אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. Cryptonix רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  • פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  • השם וסימני המסחר של Cryptonix (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של Cryptonix בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת Cryptonix בכתב ומראש.
 4. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
  • Cryptonix בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, Cryptonix אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, Cryptonix ו/או מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיה, מנהלי ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • המידע באתר אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ כלכלי, פיננסי, משפטי, חשבונאי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד, באופן כללי ושאינו פרטני ואינו מותאם לנסיבותיו של כל אדם. המידע גם עשוי להשתנות מפעם לפעם מבלי שבהכרח יעודכן באתר, ויתכן שיימצא נכון בנסיבות מסויימות אולם פחות מדוייק, או לא נכון, בנסיבות אחרות. לעיתים המידע הנמסר הוא הערכות בלבד שאין הכרח כי תתקבלנה במסגרת הדין, ו/או אין הכרח כי יתממשו באופן מלא או חלקי. בכל שאלה יש להתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
  • לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). Cryptonix אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת Cryptonix או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין Cryptonix אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  • פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי Cryptonix לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של Cryptonix לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על Cryptonix אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
  • Cryptonix אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא Cryptonix בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו בסכום של עד 1000 ש"ח.
 5. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  • לצורך ייעול שירותיה, שומרת Cryptonix במחשביה את המידע שמוסר לה המשתמש כגון מידע פיננסי, מידע פרטי ופרטי אמצעי תשלום. Cryptonix עושה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת Cryptonix לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  • הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ו-Cryptonix אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו-Cryptonix אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. המשתמש שרכש זכות אחראי לשמור את פרטיו (שם משתמש וסיסמה) מפני נטילת ללא רשות על-ידי אחרים.
  • Cryptonix תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  • בנוסף לאמור לעיל, Cryptonix רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  • Cryptonix לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • Cryptonix תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות כתובת למכשיר הטלפון הנייד, דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.
 6. שירות לקוחות
 • לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי Cryptonix , או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני ([email protected]). נציגי “Cryptonix” ישמחו          לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של Cryptonix, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.
 • שונות
  • Cryptonix רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Cryptonix בקשר לכך.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • Cryptonix רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.
  • עדכון אחרון בוצע בתאריך 04/2022.

 

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 69,353.58
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,683.80
tether
Tether (USDT) $ 1.00
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.494161
solana
Solana (SOL) $ 160.09
terra-luna
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000106
cardano
Cardano (ADA) $ 0.435259
polkadot
Polkadot (DOT) $ 6.41